Szukaj

REGULAMINNiniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów WWW.ASAMBL.COM i określa zasady korzystania oraz zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Sklep internetowy ASAMBL.COM jest własnością firmy ASAMBL Tomasz Kolus z siedzibą Lutkówka 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351611466. REGON: 381008696.

Kontakt: info@asambl.com


I. DEFINICJE

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem asambl.com, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://asambl.com/strona/polityka_prywatnosci

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba dni roboczych.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep asambl.com posiada wyłącznie fabrycznie nowe rzeczy.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail info@asambl.com
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.


III. DOSTAWA TOWARU I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. 
 2. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Termin dostawy trwa do 3 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Dostawa jest darmowa, oprócz płatności za pobraniem - wtedy koszt dostawy wynosi 5 PLN.
 7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany kurierem do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 8. Akceptujemy następujące karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt na adres ASAMBL Tomasz Kolus, Lutkówka 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotnym w formie pisemnej lub wysłanej na adres info@asambl.com
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.


  V. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
  2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
  3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
  4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
  5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe: adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu; miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki; e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
  6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.


  VI. Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulaminu: https://asambl.com/strona/regulamin
  3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów związanych z Regulaminem stosuje się prawo polskie. Sąd powszechny rozstrzyga wszelkie wynikające spory pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2018 roku.


    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    PRZEJDŹ DO KASY

    Cena zestawu: %bundleSum%
    Anuluj